Komisyonlar

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KOMİSYONLARI
Sürekli İyileştirme Komisyonu

Komisyon üyeleri:
Prof. Dr. Bahadır Süleyman Yıldırım (Komisyon Başkanı)

Doç. Dr. Pınar Doğan
Dr. Öğretim Üyesi Fatma Taşçıkaraoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Karayahşi

Komisyonun Görevleri
 1. Bölüm başkanlığının bilgisi dahilinde tüm komisyonlar ile irtibatlı olup, belirlenen sorunları çözüme ulaştırmak adına tedbirler oluşturmak.
 2. Eğitim ve öğretime dayalı sorunlara karşı güncellemeler yapmak ve tedbirler almak.
 3. Sürekli iyileştirme çalışmalarını takip etmek ve komisyonları bu doğrultuda koordine etmek.

Eğitim Öğretim Komisyonu

Komisyon üyeleri:
Doç. Dr. Pınar Doğan (Komisyon başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Taşçıkaraoğlu
Dr. Öğr. Üyesi Serra Altınoluk

Komisyonun Görevleri
 1. Yeni öğretim planlarının oluşumunu organize etmek
 2. Yeni ders önerilerini incelemek ve ders içeriği çakışmalarını belirlemek ve bu bağlamda dersler arasında koordineyi sağlamak
 3. Eğitim Amaçları, program çıktıları, misyon ve vizyonu güncellemek
 4. Anket ve öneriler doğrultusunda ders müfredatını düzenlemek
 5. Güncellenen amaç ve çıktılara paralel olarak bölüm anketlerinin tümünü güncellemek
 6. Program çıktılarının zorunlu derslere dağıtımını yapmak ve ilgili derslerin içeriğinin buna göre güncellenmesini sağlamak

Kalite ve Akreditasyon Komisyonu

Komisyon üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Karayahşi (Komisyon başkanı)
Dr. Öğr. Üyesi Serra Altınoluk
Ars. Gör. Emrah Telli
Ars. Gör. Muhammed Ali Beyazıt

Komisyonun Görevleri
 1. Kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetleri talep etmek, başlatmak ve takip etmek,
 2. Fakülte Akreditasyon Kurulu tarafından alınan kararlar doğrultusunda çalışmaları organize etmek ve takip etmek,
 3. Akreditasyon çalışmaları hakkında Bölüm Başkanlığı'nda ayda en az bir kez toplantı düzenlemek
 4. Verilen görevlerin etkinliğini takip etmek,
 5. Özdeğerlendirme Raporu hazırlama çalışmalarını organize ve takip etmek,
 6. Akreditasyon ile ilgili dokümanları saklamak ve güncelliğini takip etmektir.
 7. Bölümün ve Sürekli İyileştirme Kurullarının ihtiyaç duyduğu tüm anketleri hazırlamak ve uygulamak
 8. Anketlerin sonuçlarını değerlendirmek ve elde edilen verileri rapor haline getirmek

Bilişim ve Web Komisyonu

Komisyon üyeleri:
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu (Komisyon başkanı)
Arş. Gör. Ali Can Erüst

Komisyonun Görevleri
 1. Bölüm Türkçe / İngilizce WEB sayfasını güncellemek duyuruları yapmak
 2. Bölüme ait sosyal paylaşım sayfasını (facebook, twitter) oluşturmak ve takip etmek.
 3. Bölüm ve derslerle ilgili duyuru ve haberleri bu sayfalar üzerinden iletmek. Bu sayfalara görüş bildirenlerin görüşlerini derleyerek bölüme raporlamak. 
 4. Bölüm akademik faaliyet raporunu hazırlamak ve web sayfasından ilan etmek
 5. Komisyonların WEB sayfası üzerinde istediği değişiklikleri yapmak

Alt Yapı Komisyonu

Komisyon üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uçak (Komisyon başkanı)

Komisyonun Görevleri
 1. Bölüm alt yapı eksikliklerini belirleyerek Bölüm Başkanlığı'na bildirmek,
 2. Her bir laboratuvar için bir laboratuvar panosu oluşturmak (Pano içerisinde yer alacaklar: laboratuar sorumlusu, laboratuar kuralları, laboratuar düzeni, alet/teçhizat listesi ve deney programı vb.) 
 3.  Laboratuvar veya dersliklerin altyapı eksikliklerine yönelik talepleri almak ve temin etmek,
 4. Öğrenci Laboratuvarlarının ihtiyaçlarını belirlemek ve sağlamak,
 5. Gelen arıza bildirimlerini Bölüm Başkanlığı'na iletmek ve giderilmesini sağlamak,
 6. Teçhizat bakım faaliyetlerini takip etmek
 7. Kalibrasyonu yapan firmalar tarafından verilen kalibrasyon sertifikalarını muhafaza etmek,
 8. Laboratuvar Güvenliği ve Atık Yönetimi Kurulu'ndan gelen eksiklikleri Bölüm Başkanlığı'na bildirmektir.

Uluslararası İlişkiler, Erasmus, Farabi ve Mevlana Değişim Programları Komisyonu

Komisyon üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu (Komisyon başkanı)
Doç. Dr. Ufuk Bal

Komisyonun Görevleri
 1. Erasmus, Farabi ve Mevlana programları çalışma ilkelerini belirlemek
 2. Erasmus, Farabi ve Mevlana öğrenci ve öğretim üyesi değişim programlarını yürütmek
 3. Erasmus, Farabi ve Mevlana programları kapsamında uygun üniversitelerle ikili işbirlikleri gerçeklestirmek
 4. Erasmus ve Farabi kapsamında alınan derslerin uyumlarını ve geri dönen öğrencilerin ders geçme notların dönüşümünü yapmak 
 5. Erasmus ve Farabi kapsamındaki öğrencilerin problemlerine çözüm bulmaya çalışmak, bu amaçla web sayfasını etkin bir şekilde kullanmak 
 6. Üniversitemiz uluslararası ilişkiler ofisinin bölümümüzle ilgili öğrenci değişim programlarını yürütmek.

Staj Komisyonu

Komisyon üyeleri
Doç. Dr. Mahmut Tenruh (Komisyon başkanı)
Dr. Ogr. Uyesi Kutlu Karayahsi
Dr. Ogr. Uyesi Kemal Ucak

Komisyonun Görevleri
 1. Komisyon faaliyetleri ile ilgili yıllık takvimi yapmak ve bölüme iletmek
 2. Endüstriyel İlişkiler ve Staj Komisyonunun çalışma ilkelerini belirlemek
 3. Staj defterlerini ve/veya ilgili belgeleri incelemek ve stajları değerlendirmek
 4. ERASMUS staj hareketliliğini, ERASMUS staj hareketliliği esaslarına göre Bölüm ERASMUS koordinatörü ile birlikte düzenlemek

Dış Paydaş, Iletişim ve Organizasyon Komisyonu

Komisyon üyeleri
Prof. Dr. Sırrı Sunay Gürleyük (Komisyon başkanı)
Doç. Dr. Pınar Doğan
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu
Arş. Gör. Ali Can Erüst

Komisyonun Görevleri
 1. İşverenlerin mezunlarımız ve bölümümüz ders programı hakkındaki görüş ve önerilerini almak,
 2. Görüş ve Danışmanlık Hizmetleri Değerlendirme Anketini uygulamak ve değerlendirmek,
 3. Öğretim üyelerinin teknik gezi taleplerini almak ve teknik gezi takvimini hazırlamak, duyurmak,
 4. İşveren Danışma Kurulu'nu oluşturmak ve toplantılarına katılmak
 5. Yilda bir kez dis danisman toplantisi duzenlemek
 6. Kariyer Günleri, seminer, öğrenci yarışmaları ve bölüm organizasyonları etkinliklerini düzenlemek veya destek vermek, bu faaliyetlerin duzenlenmesi icin gerekiyorsa sponsor bulmak
 7. Bölüm içi sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek (kahvaltı, spor faaliyetleri, piknik, sosyal sorumluluk projeleri, yardım faaliyetleri vb.) 
 8. Bölümümüzü ziyarete gelen kişi ve heyetlere yönelik ev sahipliği organizasyonu yapmak

Ögrencilerle Iletisim ve Mezunlarla İlişkiler Komisyonu

Komisyon üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Serra Altınoluk (Komisyon başkanı)

Komisyonun Görevleri
 1. Mezun öğrenci veri tabanını oluşturmak ve bunları web sayfası üzerinden yayınlamak
 2. Mezunlarla iletişimi artırmak ve toplantılar düzenlemek,
 3. Mezunlarımızın ders programımızla ilgili görüş ve önerilerini, toplantı ve anketler ile almak ve kalite ve akreditasyon komisyonu ile koordineli bir şekilde anketleri raporlamak
 4. Bölüme yeni gelen öğrencilere yönelik oryantasyon çalışmasını düzenlemek ve uygulamak,
 5. Bölüme yeni kayıt yaptıran öğrencilerle iletişim kurmak, öğrenci temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunmak,
 6. Engelli öğrencilere yönelik sorunları tespit edip çözüme ulaştırılmasında aktif rol oynamak,
 7. Engelli öğrencilerin taleplerini Bölüm Başkanlığı'na rapor etmek ve süreci takip etmektir.

İntibak Komisyonu

Komisyon üyeleri
Doç. Dr. Ufuk Bal (Komisyon başkanı)
Doc. Dr. Mahmut Tenruh
Dr. Ogr. Uyesi Kutlu Karayahsi

Komisyonun Görevleri
 1. Yatay geçiş, dikey geçiş, çift ana dal ve ders muafiyetleri ile ilgili bölüm uygulama esaslarını oluşturmak (“Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ile Üniversitemiz “Yatay Geçiş Yönergesi” hükümlerine göre inceleme yapmak)
 2. Öğrencilerin daha önce devam ettiği herhangi bir yükseköğrenim kurumunda geçtiği derslerin bölümümüzdeki eşdeğerlerini belirlemek ve intibakları uygun görülen derslerin not dönüşümlerini yapmak 
 3. Af ile gelen öğrencilerin intibaklarını yapmak

Haftalık Ders Programı ve Sınav Programı Hazırlama Komisyonu

Komisyon üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Uçak (Komisyon başkanı)
Ars. Gor. Ali Can Erust

Komisyonun Görevleri
 1. Lisans ve lisansüstü ders programlarını hazırlamak (Güz + Bahar) 
 2. Sınav gözetmen görevlendirme kriterlerini belirlemek
 3. Yıl içi ve final sınav programlarını ve gözetmen listelerini hazırlamak
 4. Öğretim üyesi yüklenmelerini belirlemek ve raporlamak (teori, uygulama, laboratuvar ve toplam yük özetlerini belirler) 
 5. Sınavlarda öğrencilerin derslik kontenjanına uygun rastlantısal dağılımını yapmak

Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Projesi Komisyonu

Komisyon üyeleri
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Yıldız Taşcıkaraoğlu (Komisyon başkanı)
Doç. Dr. Pınar Doğan
Ars. Gor. Ali Can Erust

Komisyonun Görevleri
 1. Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi uygulama esaslarını oluşturmak
 2. Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi derslerinin takibi ile ilgili formları geliştirmek ve güncellemek 
 3. Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi seçimlerinde öğrenci-öğretim üyesi dağılımlarını organize etmek 
 4. Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi sınav jürilerinin ilanı ve organizasyonunu yapmak 
 5. Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi için poster hazırlama kural ve ilkelerini belirlemek 
 6. Mühendislik tasarımı ve bitirme projesi yazım formatını güncellemek
 7. Yapılan mühendislik tasarımı ve bitirme projesi çalışmalarının yıllara göre dağılımlarını oluşturmak (Örneğin: araştırma, uygulama, teorik, simülasyon çalışması, gurup çalışması, disiplinler arası çalışma vb.) 
 8. Bölümde yapılan bitirme tezleri ve mühendislik tasarımı raporlarının elektronik ortamda (CD olabilir) arşivlemesini yapmak 

Bölüm Dışı Öğretim Üyelerince Verilen Derslerin Dosyalarını Denetleme Komisyonu

Komisyon üyeleri
Doç. Dr. Ufuk Bal (Komisyon başkanı)

Komisyonun Görevleri
 1. Bölüme dışarıdan destek sağlayan öğretim üyeleri/ elemanlarının sorunlarını tespit etmek ve bunları bir rapor halinde Bölüm Başkanlığı'na sunmak,
 2. Bölüme destek sağlayan öğretim üyelerinin derslerine yönelik düzenledikleri dosyaları denetlemek ve Bölüm Başkanlığı'na teslimini sağlamaktır.

Uyum Komisyonu

Komisyon üyeleri:
Doç. Dr. Ufuk Bal (Komisyon başkanı)
Doç. Dr. Mahmut Tenruh
Dr. Öğr. Üyesi Kutlu Karayahşi  

 
>